9 tehlikeli madde sınıfı

“Tehlikeli maddeler”, uygun şekilde kontrol edilmedikleri takdirde, insan sağlığı ve güvenliği, altyapı ve / veya ulaşım araçları için potansiyel tehlike arz eden tehlikeli özelliklere sahip malzemeler veya öğelerdir.

Tehlikeli maddelerin taşınması, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde işletilen çeşitli düzenleyici rejimler tarafından kontrol edilmekte ve yönetilmektedir. Tehlikeli malların taşınması için önemli düzenleyici çerçeveler arasında Birleşmiş Milletler Tehlikeli Maddelerin Taşınması ile İlgili Tavsiyeler, ICAO’nun Teknik Talimatları, IATA’nın Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği ve IMO’nun Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar Yasası yer almaktadır. Bu düzenleyici rejimler, toplu olarak, tehlikeli malların elleçlenmesi, paketlenmesi, etiketlenmesi ve taşınması ile ilgili yolları yönetmektedir.

Düzenleyici çerçeveler, tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla tehlikelere, kapsamlı bir sınıflandırma getirmektedir. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tehlikeli malzemelerin türüne veya içinde bulunan maddelere göre dokuz sınıfa ayrılır, daha fazla ayrıntı okumak için bir sınıfı tıklayın

Sınıf 1 – Patlayıcılar

Patlayıcı maddeler, kimyasal reaksiyonun bir sonucu olarak hızla tutuşabilme veya patlayabilme kabiliyetine sahip olan malzemeler veya maddelerdir.
 

Alt Bölümler

Bölüm 1.1: Kitle halinde patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler
Bölüm 1.2: Parça fırlatma tehlikesi olan ancak kitle halinde patlama tehlikesi olmayan maddeler ve nesneler
Bölüm 1.3: Yangın tehlikesi ile birlikte ya küçük bir patlama tehlikesi bulunan ya da küçük bir madde fırlatma tehlikesi olan maddeler veya nesneler
Bölüm 1.4: Önemli bir tehlike arz etmeyen maddeler ve nesneler; Sadece taşıma sırasında büyük ölçüde ambalaj ile sınırlı olacak şekilde herhangi bir etkiyle ateşleme veya başlatma ile küçük bir tehlike oluşturacak maddeler
Bölüm 1.5: Kitle halinde patlama tehlikesi olan hassasiyeti çok düşük maddeler
Bölüm 1.6: Kitle halinde patlama tehlikesi olmayan hassasiyeti aşırı düşük maddeler
 

Düzenleme Yapılmasının Nedeni

Patlayıcılar, tehlikeli miktarlarda ısı, ışık, ses, gaz veya duman üretecek şekilde ve/veya oluşan kuvvetle felaket derecesinde hasara neden olabilecek sıcaklık, basınç ve hızlarda, gaz üreten kimyasal reaksiyonlar gerçekleştirilebilir.
 

Genel Olarak Taşınan Patlayıcılar


Mühimmat / kartuşlar
Havai fişekler / piroteknik
İşaret Fişekleri
Patlatma kapakları / patlatıcılar
Fitil
Astarlar
Patlayıcı yükler (patlatma, yıkım vb.)
Patlatma kablosu
Hava yastığı şişiricileri
Ateşleyiciler
Roketler
TNT / TNT bileşimleri
RDX / RDX bileşimleri
PETN / PETN bileşimleri
 

ColliCare Lojistik, Türkiye

ColliCare Türkiye Sınıf 1 Tehlikeli Madde olan patlayıcı maddelerin elleçlenmesi konusunda uzmandır. ColliCare Lojistik Türkiye, patlayıcıların lojistiği, etiketleme ve nakliye yönlendirmesi ile ilgili tüm müşteri taleplerini yerine getirme kabiliyetine sahiptir.

Sınıf 2 – Gazlar

Gazlar, tehlikeli madde yönetmelikleri tarafından, 50 ° C’de 300 kPa veya daha fazla buhar basıncına sahip veya standart atmosfer basıncında 20 ° C’de tamamen gaz halindeki maddeler ve bu maddeleri içeren öğeler şeklinde tanımlanır. Sınıf, sıkıştırılmış gazları, sıvılaştırılmış gazları, çözünmüş gazları, soğutulmuş sıvılaştırılmış gazları, bir veya daha fazla gazın diğer sınıfların bir veya daha fazla madde buharı ile karışımlarını, bir gaz ve aerosolle yüklü maddeleri kapsamaktadır.
 

Alt Bölümler

Bölüm 2.1: Yanıcı gazlar
Bölüm 2.2: Yanıcı olmayan, zehirli olmayan gazlar
Bölüm 2.3: Zehirli gazlar
 

Düzenleme Yapılmasının Nedeni

Gazlar, yanıcılıklarından dolayı, potansiyel olarak boğucu olmaları, oksitleme kabiliyetleri ve / veya zehirli olması veya aşındırıcı olmaları nedeniyle insanlara karşı ciddi tehlikeler oluşturabilirler.
 

Yaygın Olarak Taşınan Gazlar

 1. Aerosoller
 2. Sıkıştırılmış hava
 3. Hidrokarbon gazıyla çalışan cihazlar
 4. Yangın söndürücüler
 5. Gaz kartuşları
 6. Gübre amonyak çözeltisi
 7. Böcek öldürücü gazlar
 8. Soğutucu Gazlar
 9. Çakmaklar
 10. Asetilen / Oksiasetilen
 11. Karbondioksit
 12. Helyum / helyum bileşikleri
 13. Hidrojen / hidrojen bileşikleri
 14. Oksijen / oksijen bileşikleri
 15. Azot / azot bileşikleri
 16. Doğal Gaz
 17. Yağ gazı
 18. Petrol gazları
 19. Bütan
 20. Propan
 21. Etan
 22. Metan
 23. Dimetil eter
 24. Propen / propilen
 25. Etilen

ColliCare Lojistik, Türkiye 

ColliCare Türkiye, Sınıf 2 Tehlikeli madde olan Gazların elleçlenmesi konusunda uzmandır. ColliCare Lojistik Türkiye, gazların lojistiği, etiketleme ve nakliye yönlendirmesi ile ilgili tüm müşteri taleplerini yerine getirme kabiliyetine sahiptir.

Sınıf 3 Yanıcı Sıvılar

Yanıcı sıvılar, tehlikeli madde yönetmelikleri tarafından, 60-65° C’den fazla olmayan sıcaklıklarda yanıcı bir buhar (parlama noktası vardır) veren, parlama noktasındaki veya üzerindeki sıcaklıklarda taşınması gereken veya sıvı halde yüksek sıcaklıklarda taşınan ve maksimum taşıma sıcaklığında veya altındaki bir sıcaklıkta yanıcı bir buhar veren, sıvı maddeler, sıvı karışımları veya çözelti veya süspansiyon içindeki katıları içeren sıvı karışımları şeklinde tanımlanmaktadır.
 

Alt Bölümler

Sınıf 3, Yanıcı Sıvılar içinde alt bölüm yoktur.
 

Düzenleme Yapılmasının Nedeni

Yanıcı sıvılar, uçuculuk, yanıcılık ve şiddetli yangınlara neden olma veya yangını yayma potansiyeli nedeniyle ciddi tehlikeler oluşturabilirler.
 

Genel Olarak Taşınan Yanıcı Sıvılar

 1. Aseton / aseton yağları
 2. Yapıştırıcılar
 3. Boyalar / laklar / vernikler
 4. Alkoller
 5. Parfümeri ürünleri
 6. Benzin / Petrol
 7. Dizel yakıt
 8. Havacılık yakıtı
 9. Sıvı biyo-yakıtlar
 10. Kömür katranı / kömür katranı damıtığı
 11. Ham Petrol
 12. Petrol damıtık ürünleri
 13. Gaz yağı
 14. Şist yağı
 15. Kalorifer yakıtı
 16. Kerosen
 17. Reçineler
 18. Katran
 19. Terebentin
 20. Karbamat böcekkıran
 21. Organoklorlu böcek ilaçları
 22. Organofosforlu böcek ilaçları
 23. Bakır bazlı böcek ilaçları
 24. Esterler
 25. Eterler
 26. Etanol
 27. Benzen
 28. Bütanol
 29. Dikloropropen
 30. Dietil eter
 31. Isobütanoller
 32. İzopropiller
 33. Metanol
 34. Oktanlar

Lexlojistik Lojistik, Türkiye

Lexlojistik Türkiye, Sınıf 3 Tehlikeli Maddeler olan yanıcı sıvıların elleçlenmesi konusunda uzmandır. LexLojistik Türkiye, yanıcı sıvıların lojistiği, etiketleme ve nakliye yönlendirmesi ile ilgili tüm müşteri taleplerini yerine getirme kabiliyetine sahiptir.

SINIF 4 – YANICI KATILAR; kendiliğinden yanabilecek maddeler; su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayan maddeler

Yanıcı katılar, taşıma sırasında karşılaşılan şartlar altında kolayca yanabilen veya sürtünme yoluyla yangına neden olabilen ya da katkıda bulunabilen, kuvvetli ekzotermik reaksiyon veya katı duyarsızlaştırılmış patlayıcılara maruz kalabilen, kendiliğinden tepkimeye girebilen maddelerdir. Ayrıca, normal taşıma koşulları altında kendiliğinden ısınabilecek veya hava ile temas halinde ısınabilecek ve sonuç olarak yanıcı gazları yayan veya su ile temas ettiğinde kendiliğinden yanıcı hale gelen maddeler ve yanabilir maddeler de dâhildir.


Alt Bölümler

Bölüm 4.1: Yanıcı katılar
Bölüm 4.2: Kendiliğinden yanabilen maddeler
Bölüm 4.3: Su ile temas halinde yanıcı gazlar yayan maddeler
 

Düzenleme Yapılmasının Nedeni

Yanıcı katılar, uçuculuk, yanıcılık ve şiddetli yangınlara neden olma veya yangını yayma potansiyeli nedeniyle ciddi tehlikeler oluşturabilirler.

Yaygın olarak Taşınan Yanıcı Katılar; Kendiliğinden Yanıcılar; ‘Islak  olduğunda Tehlikeli’ – Malzemeler

 1. Alkali metaller
 2. Metal tozları
 3. Alüminyum fosfit
 4. Sodyum piller
 5. Sodyum hücreleri
 6. Ateşleme çakmakları
 7. Kibritler
 8. Kalsiyum karbit
 9. Kafur
 10. Karbon
 11. Aktif karbon
 12. Selüloit
 13. Seryum
 14. Kopra
 15. Tohum küspesi
 16. Yağlı pamuk atığı
 17. Hassaslığı azaltılmış patlayıcılar
 18. Yağlı kumaşlar
 19. Yağlı lifler
 20. Ferro seryum
 21. Demir oksit (harcanan
 22. Demir sünger / doğrudan indirgenmiş demir (kullanılmış)
 23. Metaldehit
 24. Naftalin
 25. Nitrosellüloz
 26. Fosfor
 27. Kükürt

ColliCare Lojistik, Türkiye

ColliCare Türkiye, Sınıf 4 Tehlikeli Maddeler olan yanıcı katıların elleçlenmesi konusunda uzmandır. ColliCare Lojistik Türkiye, yanıcı katıların lojistiği, etiketleme ve nakliye yönlendirmesi ile ilgili tüm müşteri taleplerini yerine getirme kabiliyetine sahiptir.

Sınıf 5 – Oksitleyici maddeler; Organik peroksitler

Oksitleyiciler, tehlikeli madde yönetmeliklerinde, genellikle redoks kimyasal reaksiyonunun bir sonucu olarak oksijen üreterek yanmaya neden olabilecek veya katkıda bulunabilecek maddeler olarak tanımlanır. Organik peroksitler, kimyasal yapının bir veya her iki hidrojen atomunun yerinin organik radikallerle değiştirildiği hidrojen peroksit türevleri olarak kabul edilebilen maddelerdir.

Alt Bölümler

Bölüm 5.1: Oksitleyici maddeler
Bölüm 5.2: Organik peroksitler
 

Düzenleme Yapılmasının Nedeni

Oksitleyiciler, kendiliğinden yanıcı olmamakla birlikte, oksijen verebilir ve bu nedenle diğer maddelerin yanmasına neden olabilir veya katkıda bulunabilir. Organik peroksitler termal olarak kararsızdır ve ekzotermik otokatalitik ayrışmaya uğrarken ısı yayabilirler. İlave olarak, organik peroksitler patlayıcı bozunmasına, hızlıca yanmaya neden olabilir, çarpmaya veya sürtünmeye karşı hassas olabilir, diğer maddelerle tehlikeli şekilde reaksiyona girebilir veya gözlere zarar verebilir.

Yaygın olarak Taşınan Oksitleyiciler; Organik peroksitler

 1. Kimyasal oksijen jeneratörleri
 2. Amonyum nitrat gübreler
 3. Klorat
 4. Nitrat
 5. Nitrit
 6. Perkloratlar
 7. Permanganatlar
 8. Persülfatlar
 9. Alüminyum nitrat
 10. Amonyum dikromat
 11. Amonyum nitrat
 12. Amonyum persülfat
 13. Kalsiyum hipoklorit
 14. Kalsiyum nitrat
 15. Kalsiyum peroksit
 16. Hidrojen peroksit
 17. Magnezyum peroksit
 18. Kurşun nitrat
 19. Lityum hipoklorit
 20. Potasyum klorat
 21. Potasyum nitrat
 22. Potasyum perklorat
 23. Potasyum permanganat
 24. Sodyum nitrat
 25. Sodyum persülfat

Sınıf 6 – Zehirli maddeler; Bulaşıcı maddeler

Zehirli maddeler, yutulması, solunması veya ciltle teması halinde ölüme veya ciddi yaralanmaya veya insan sağlığına zarar verebilecek maddelerdir. Bulaşıcı maddeler, patojenleri içerdiği bilinen veya makul olarak içermesi beklenen maddelerdir. Tehlikeli madde düzenlemeleri, patojenleri bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler ve mantarlar gibi mikroorganizmalar veya insanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olabilecek diğer ajanlar olarak tanımlar.


Alt Bölümler

Bölüm 6.1: Zehirli maddeler
Bölüm 6.2: Bulaşıcı maddeler

Düzenleme Yapılmasının Nedeni

Zehirli ve bulaşıcı maddeler temas halinde insan ve hayvan sağlığı için önemli riskler oluşturabilir.
 

Sıklıkla Taşınan Zehirli Maddeler; Bulaşıcı Maddeler

 1. Tıbbi / Biyomedikal atık
 2. Klinik atık
 3. Biyolojik kültürler / örnekler / numuneler
 4. Tıbbi kültürler / örnekler / numuneler
 5. Göz yaşartıcı gaz maddeleri
 6. Motor yakıtı vuruntusunu önleyici karışım
 7. Boyalar
 8. Karbamat pestisitler
 9. Alkoloidler
 10. Alillerdir
 11. Asitler
 12. Arsenatlar
 13. Arsenitler
 14. Siyanitler
 15. Tiyoller / merkaptanlar
 16. Kresoller
 17. Baryum bileşikleri
 18. Arsenik / arsenik bileşikleri
 19. Berilyum / berilyum bileşikleri
 20. Kurşun bileşikleri
 21. Cıva bileşikleri
 22. Nikotin / nikotin bileşikleri
 23. Selenyum bileşikleri
 24. Antimon
 25. Amonyum metavanadat
 26. Adipodinitril
 27. Kloroform
 28. Diklorometan
 29. Heksaklorofen
 30. Fenol
 31. Rezorsinol

Sınıf 7 – Radyoaktif madde

Tehlikeli madde düzenlemeleri, radyoaktif maddeyi, hem aktivite konsantrasyonunun hem de toplam etkinliğin önceden belirlenmiş belirli değerleri aştığı radyonüklid içeren herhangi bir malzeme olarak tanımlar. Bir radyonüklid, kararsız bir çekirdeğe sahip ve sonuç olarak radyoaktif çözünmeye maruz kalan bir atomdur.

 

Alt Bölümler

Sınıf 7, Radyoaktif Madde içerisinde alt bölüm bulunmamaktadır.
 

Düzenleme Yapılmasının Nedeni

Radyoaktif çözünme geçiren radyonüklidler, insan sağlığına potansiyel olarak ciddi riskler veren iyonlaştırıcı radyasyon yayarlar.

Yaygın olarak taşınan radyoaktif madde

 1. Radyoaktif cevherler
 2. Tıbbi izotoplar
 3. Sarı pasta
 4. Yoğunluk göstergeleri
 5. Karışık fisyon ürünleri
 6. Yüzeyi kirlenmiş nesneler
 7. Sezyum radyonüklidler / izotopları
 8. İridyum radyonüklidler / izotopları
 9. Amerikyum radyonüklidler / izotopları
 10. Plütonyum radyonüklidler / izotopları
 11. Radyum radyonüklidler / izotopları
 12. Toryum radyonüklidler / izotopları
 13. Uranyum radyonüklidler / izotopları
 14. Tüketilmiş uranyum / tüketilmiş uranyum ürünleri
 15. Uranyum heksaflorit
 16. Zenginleştirilmiş Uranyum

Sınıf 8 – Aşındırıcılar

Aşındırıcı maddeler, kimyasal işlemlerle temas ettiğinde diğer maddeleri indirgeyen veya parçalayan maddelerdir.


Alt Bölümler

Sınıf 8, Aşındırıcılar içinde alt bölüm bulunmamaktadır.
 

Düzenleme Yapılmasının Nedeni

Aşındırıcılar, canlı doku ile temas ettiğinde ciddi zarar verebilir veya sızıntı durumunda, çevredeki malzemelere zarar verebilir veya bunları tahrip edebilir.
 

Genel Olarak Taşınan Aşındırıcılar

 1. Asit / asit çözeltileri
 2. Bataryalar
 3. Batarya sıvısı
 4. Yakıt hücresi kartuşları
 5. Boyalar
 6. Yangın söndürücü şarjları
 7. Formaldehit
 8. Fluks
 9. Boyalar
 10. Alkil fenoller
 11. Aminler
 12. Poliaminler
 13. Sülfitler
 14. Polisülfidler
 15. Kloritler
 16. Klorosilanlar
 17. Brom
 18. Sikloheksilamin
 19. Fenol / karbolik asit
 20. Hidroflorik asit
 21. Hidroklorik asit
 22. Sülfürik asit
 23. Nitrik asit
 24. Çamur asit
 25. Hidrojen florür
 26. İyot
 27. Morfolin

Sınıf 9 – Muhtelif Tehlikeli Yükler

Muhtelif tehlikeli yükler, taşıma sırasında diğer sınıfların kapsamadığı bir tehlike veya risk arz eden maddelerdir. Bu sınıf, çevreye zararlı maddeleri, yüksek sıcaklıklarda taşınan maddeleri, çeşitli maddeleri ve nesneleri, genetiği değiştirilmiş organizmaları ve mikroorganizmaları ve (taşıma yöntemine bağlı olarak) manyetize edilmiş materyalleri ve havacılık ile ilgili düzenlenen maddeleri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir.
 

Alt Bölümler

Sınıf 9, Diğer Muhtelif Tehlikeli Yükler içerisinde alt bölüm bulunmamaktadır.
 

Düzenleme Yapılmasının Nedeni

Diğer Muhtelif tehlikeli maddeler, insan sağlığı ve güvenliği, altyapı ve / veya ulaşım araçları için çok çeşitli potansiyel tehlikeler sunmaktadır.
 

Yaygın olarak taşınan Muhtelif Tehlikeli yükler

 1. Kuru buz / kardis / katı karbondioksit
 2. Genişletilebilir polimerik boncuklar / polistiren boncuklar
 3. Amonyum nitrat gübreler
 4. Mavi asbest /krokidolit
 5. Lityum iyon piller
 6. Lityum metal piller
 7. Pil ile çalışan ekipman
 8. Akülü araçlar
 9. Yakıt hücreli motorlar
 10. İçten yanmalı motorlar
 11. Araçlar
 12. Manyetize malzeme
 13. Cihazlardaki tehlikeli mallar
 14. Makinelerde tehlikeli mallar
 15. Genetiği değiştirilmiş Organizmalar
 16. Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar
 17. Kimyasal kitleri
 18. İlk yardım kitleri
 19. Yaşam kurtarma teçhizatı
 20. Hava yastığı modülleri
 21. Emniyet kemeri ön gericileri
 22. Plastik kalıplama bileşiği
 23. Kastor yağı bitkisi ürünleri
 24. Poliklorlu Bifeniller
 25. Poliklorlu terfeniller
 26. Dibromodiflorometan
 27. Benz aldehit

Tehlikeli Maddeler için Birincil Tehlike Sınıfı ve İkinci derecede Tehlike Sınıfı

Bazı tehlikeli yüklerin birden fazla riskleri vardır. Birincil sınıf, başka bir sınıfa göre öncelikli olan tehlikeli yüklerin sınıfıdır. İkincil sınıf, tehlikeli malların risklerini daha öte tanımlayan diğer sınıftır. Birden fazla ikincil sınıf mümkündür. Tehlikeli maddelerin çoğu için birincil sınıf ve ikincil yani alt sınıflar, Tehlikeli Maddeler Listesi ‘nde bulunabilir.

Tehlikeli Maddeler Listesi’nde özel olarak belirtilmeyen çok sayıda riske sahip mallar için, birincil tehlike sınıfı ve alt sınıflarını belirlemek için aşağıdaki tehlike kurallarına uymalısınız.